Skip to content

De wet schrijft voor dat kinderen geen vakantie mogen nemen buiten de vastgestelde schoolvakanties. In uitzonderlijke gevallen kan de directeur hiervoor, in overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente, toestemming geven. Wanneer een gezin niet in de schoolvakantie op vakantie kan, moet de betreffende ouder een werkgeversverklaring overleggen, waaruit blijkt dat de ouder binnen de officiële schoolvakanties geen verlof kan opnemen. Wij zullen alleen verlof verlenen bij “gewichtige omstandigheden”. Wij vragen u dan ook om daar rekening mee te houden indien u binnenkort een vakantie gaat boeken.

Over “gewichtige omstandigheden” ontstaan vaak misverstanden. Daarom hieronder een uitgebreidere toelichting. Richtlijnen verlof wegens gewichtige omstandigheden zijn:

  • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen en in het buitenland maximaal 5 schooldagen.
  • Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag. Het verlof moet op dezelfde dag plaatsvinden als het jubileum.
  • Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad zonder uitzicht op herstel. Duur in overleg met de directeur of, indien het verlof langer is dan 10 dagen, met de leerplichtambtenaar.
  • Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed en / of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; Van bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e graad ten hoogste 1 dag.
  • Voor verhuizing ten hoogste 1 dag.
  • Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.
Back To Top